บุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล

อุไร บุญมาก

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ  096-384-3813
E-mail  tavanrud@hotmail.com

ณิชาภา เนติกมลสุข

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ 062-464-2963
E-mail  aomnat3654@gmail.com

จินตนา แก้วบัวดี

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ 098-273-8054
E-mail  nonny_jin@hotmail.com

วรรณภา ยะวา

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ 084-146-5997
E-mail  wannapa25492554@gmail.com

อดิเทพ ศรีดอกไม้

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ 099-252-6614
E-mail  first@hotmail.co.th

สุกัญญา พลนิกร

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ 092-314-2542
E-mail  prsuPhan1@gmail.com

ธารินี งามเกตุสุข

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ 081-756-4503
E-mail  ata0301@hotmail.com

บุปผา เจิมศิริ

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ 081-763-9659
E-mail  bomsiri.2512@gmail.com

อมรรัตน์ เคนผาพงศ์

ตำแหน่ง นิติกร
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ 081-728-9523
E-mail  nongamornrut@gmail.com

ภาณุพงศ์ ผิวพิมพ์ดี

ตำแหน่ง นิติกร
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ 080-663-3136
E-mail  nu8084@hotmail.com