บุคลากร กลุ่มนโยบายและแผน

อรวรรณ คำมาก

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ  082-236-0326
E-mail  Orranoi@gmail.com

ภูษณิศา หงษ์โต

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ชำนาญการ
โทรศัพท์มือถือ  083-062-2004
E-mail  Sp1_hongto@hotmail.com

ศรีวดี ขุนสอาดศรี

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ  091-697-9737
E-mail  Sriwadee_p@hotmail.com

สุภวัจน์ อุบลทัศนีย์

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ  098-316-3599
E-mail  bosuphan@gmail.com

รสสุคนธ์ ชมเจริญ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์มือถือ  089-254-6439
E-mail  Mook_1909@hotmail.com