บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

กิตติพศ ศิริสูตร

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

สมศักดิ์ โกลากุล

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

ธันย์ชนก พลศารทูล

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

ปวีณา ธิติวรนันท์

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

กริษา โพรามาต

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

สุรพิชฌาย์ ฟ้าหวั่น

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

จิราธร สามารถ

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

สุกัญญา ศรีสาคร

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

แสงเพ็ญ พุ่มกุมาร

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
ระดับ ชำนาญการพิเศษ

วิลาวรรณ ใจมั่น

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน