กลุ่มนโยบายและแผน

28 มิถุนายน 2562 ประชุมปฏิบัติการออกแบบฝึกอบรมวิชาชีพ โดยประยุกต์หลัก Job Analysis ระยะที่ 2
10 มิถุนายน 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
3 พฤษภาคม 2562 การประชุมพิจารณารูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพ จังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model”
5 เมษายน 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2562
20 มีนาคม 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model”
8 มีนาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
4 มีนาคม 2562 แผนการจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัดสุพรรณบุรี
31 มกราคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model”
27 ธันวาคม 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดการประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี
14 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2561