กลุ่มนโยบายและแผน

20 มีนาคม 2562 คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษา เพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model”
8 มีนาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 1/2562
4 มีนาคม 2562 แผนการจัดการศึกษาตามนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2562 ของจังหวัดสุพรรณบุรี
31 มกราคม 2562 การประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี “Suphanburi Model”
27 ธันวาคม 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดการประชุมชี้แจงและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการจัดทำรูปแบบแนวทางการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี
14 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 3/2561
11 ตุลาคม 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) จังหวัดสุพรรณบุรี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓)
19 กรกฎาคม 2561 ประชุมจัดทำแผนพัฒนาด้านการศึกษา (ระดับจังหวัด) จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อรองรับแผนพัฒนาภาค(ภาคกลาง) แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
20 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561