กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

19 กรกฎาคม 2562 การประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
10 กรกฎาคม 2562 การตัดสินการประกวดต้นกล้าคุณธรรมคนดีศรีสุพรรณ ด้านจิตอาสา
8 กรกฎาคม 2562 ประชุมผู้บังคับการค่ายย่อย งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1
2 กรกฎาคม 2562 วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
29 มิถุนายน 2562 การฝึกอบรมการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์
15 พฤษภาคม 2562 ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ นักเรียน นักศึกษา
26 มีนาคม 2562 ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
18 มีนาคม 2562 ขอเชิญส่งผลงานประกวดวรรณกรรมรางวัล “พานแว่นฟ้า” ประจำปี 2562
12 มีนาคม 2562 โครงการส่งเสริมศักยภาพการตรวจฯ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี