กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

20 มีนาคม 2562 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและศธจ.จังหวัดสุพรรณบุรี
21 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษาระหว่าง ศธจ.สุพรรณบุรี และ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
28 มกราคม 2562 โครงการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่หมดความจำเป็นในการใช้ประโยชน์
25 มกราคม 2562 ขอเชิญสวดมนต์ บทมหาสมัยสูตร พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ไทย
13 กรกฎาคม 2561 ประชุมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
14 มิถุนายน 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับ ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี (ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐)
5 เมษายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑”
29 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย