กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

1 กุมภาพันธ์ 2563 ศูนย์สอบ ศธจ.สุพรรณบุรี ส่งมอบข้อสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 แก่ตัวแทนศูนย์สอบ เพื่อดำเนินการจัดส่งให้สนามสอบในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้ง 22 แห่ง
30 มกราคม 2563 ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมรับเอกสาร และแนวทางการดำเนินการจัดสอบระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2562
20 มกราคม 2563 ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ
21 พฤศจิกายน 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเตรียมการวางแผนออกติดตามฯ การขับเคลื่อนแผนการจัดการศึกษาโรงเรียนกองทุนการศึกษา
12 พฤศจิกายน 2562 นับถอยหลังประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2562
7 กันยายน 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเอกชนในระบบ
1 กันยายน 2562 การประชุมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์กรและพัฒนาคุณภาพการศึกษา โครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
31 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
31 กรกฎาคม 2562 ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบที่ 2
30 กรกฎาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12