กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

2 พฤษภาคม 2562 ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
25 เมษายน 2562 ศธจ.สุพรรณบุรีรับการติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
26 มีนาคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมปฏิบัติการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562
20 มีนาคม 2562 การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรและศธจ.จังหวัดสุพรรณบุรี
21 กุมภาพันธ์ 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการและการจัดการศึกษาระหว่าง ศธจ.สุพรรณบุรี และ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
8 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
28 มกราคม 2562 โครงการศึกษาการเสริมสร้างศักยภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่หมดความจำเป็นในการใช้ประโยชน์
25 มกราคม 2562 ขอเชิญสวดมนต์ บทมหาสมัยสูตร พระสงฆ์ ๕๐๐ รูป หนึ่งเดียวในประวัติศาสตร์ไทย
13 กรกฎาคม 2561 ประชุมสัมมนาครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน และผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
14 มิถุนายน 2561 ศธจ.สุพรรณบุรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสุพรรณบุรี