กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

13 กรกฎาคม 2562 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อการเรียนรู้รากเหง้าของชุมชนสุพรรณบุรี
5 กรกฎาคม 2562 การประชุมเตรียมพร้อมในการจัดงานมหกรรมการศึกษาสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12
28 มิถุนายน 2562 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12
19 มิถุนายน 2562 การประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลตรวจราชการ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
30 เมษายน 2562 ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
25 เมษายน 2562 ศธจ.สุพรรณบุรีรับการติดตามการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
24 เมษายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อเรียนรู้รากเหง้าของชุมชนสุพรรณบุรี
22 เมษายน 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดทำโครงการ Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
22 เมษายน 2562 พิธีปิด โครงการ Coaching Teams
26 มีนาคม 2562 ศธจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมปฏิบัติการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2562