กฏหมายน่ารู้

15 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
11 มกราคม 2561 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560
5 ตุลาคม 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
5 ตุลาคม 2560 คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
5 ตุลาคม 2560 โครงสร้างและการแบ่งงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
5 ตุลาคม 2560 คำสั่ง คสช.ที่ 10_2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
5 ตุลาคม 2560 คำสั่ง คสช.ที่ 11_2559 เรื่องการบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
5 ตุลาคม 2560 ประกาศ ศธ. เรื่อง จัดตั้งสำนักบูรณาการการศึกษา
5 ตุลาคม 2560 คำสั่ง คสช.ที่ 38_2559 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่10_2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11_2559
5 ตุลาคม 2560 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
5 ตุลาคม 2560 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
5 ตุลาคม 2560 พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547