ข่าวสารและประกาศของ ศธจ.

ข่าวการศึกษา

แจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวการเงิน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เอกสารเผยแพร่

26 พฤศจิกายน 2562 แผนการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนมุ่งสู่การมีงานทำของจังหวัดสุพรรณบุรี
18 พฤศจิกายน 2562 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
4 พฤศจิกายน 2562 คู่มือส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือทักษะชีวิตในสถานศึกษา
28 ตุลาคม 2562 รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาเกณฑ์การประเมินการบริหารงานการเงินการคลัง ของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเพื่อการตรวจสอบภายในภายใต้การปฏิรูปการศึกษา
4 ตุลาคม 2562 การวิจัยแนวทางการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี : กรณีศึกษา Coaching Teams เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สถิติเว็บไซต์

สถิติเว็บไซต์

  • 1
  • 63
  • 1,157
  • 5,264
  • 325,589

ข้อมูลน่าสนใจ